Provtagningsstrategier

Syfte Objektbeskrivning Platsbesök Konceptuell modell Kompetensbehov Provtagningsstrategi Kvalitetssäkring Provtagningsplan Utför undersökning Utvärdera

En provtagningsstrategi beskriver hur provtagningar skall läggas upp för att nå målet med undersökningen. Grunden är den konceptuella modellen samt syfte och mål för undersökningarna. För att utforma en provtagningsstrategi måste ett stort antal aspekter beaktas. Litteraturen om hur detta kan göras är mycket omfattande. Här beskrivs de viktigaste aspekterna för en provtagningsstrategi. För detaljfrågor hänvisas till provtagningslitteraturen.

Utgångspunkten för provtagningen bör vara de beslut som ska fattas baserat på undersökningsresultaten: Hur ska undersökningen läggas upp så att den ger ett underlag av tillräckligt god kvalitet för de beslut som ska fattas? Svaret kommer att styra hur de olika delarna i en provtagningsstrategi ska utformas.

Fokus ligger på undersökning av föroreningar men flera av de angreppssätt som diskuteras kan med fördel även användas för att beskriva andra parametrar. Det kan till exempel gälla undersökningar i akviferer, karakterisering av flöden, geokemiska egenskaper och andra data som kan behövas för en robust konceptuell modell. Angreppssätten kan även vara relevanta för att utreda åtgärdsmöjligheter eller projektera kostnader. För alla dessa aspekter är det viktigt att osäkerhet och variabilitet beaktas, så att rätt metodik väljs.

Texten om provtagningsstrategier omfatta samtliga medier vid ett förorenat område men för att förenkla läsningen har beskrivningen i vissa fall begränsats till provtagning av jord. Principerna gäller dock i många fall även för andra medier som sediment, grundvatten, ytvatten och porluft. Frågeställningarna kan däremot bli något annorlunda för luft, vatten och även sediment som är rörligare än jord. Specifika angreppssätt för att anpassa strategin för ett specifikt medium finns beskrivet här:

Texten är formulerad för provtagning, dvs. en volym av aktuellt medium avlägsnas och mätning utförs ex situ. Principerna som redovisas gäller även för mätning in situ, som exempelvis mätning direkt på porluft eller inomhusluft, nivåmätning i grundvatten osv. I underliggande menyer finns information om grundläggande strategier, när dessa är lämpliga att använda samt vad som måste beaktas när en provtagningsstrategi utformas i detalj. Det finns även exempel på tillämpningar samt beskrivningar av ISM-provtagning och dynamiska undersökningsmetoder.