Objektbeskrivning

Syfte Objektbeskrivning Platsbesök Konceptuell modell Kompetensbehov Provtagningsstrategi Kvalitetssäkring Provtagningsplan Utför undersökning Utvärdera

Historik
Verktyg

I den första delen av planeringen sammanställs information om objektet och kunskapsluckor identifieras, vilket ligger till grund för problembeskrivning och den konceptuella modellen. Arbetet görs oftast som en skrivbordsstudie genom insamling och sammanställning av historiskt material från verksamhetsutövare, sökningar i databaser, kontakt med tillsynsmyndigheter med mera. Målet med att samla in bakgrundsinformation är att skapa en så bra bild som möjligt av området och vilka faktorer som kan ha påverkat föroreningssituationen före undersökningarna. Lägg stor vikt vid detta arbete då det utgör grunden för undersökningen. Objektbeskrivningn ger stöd vid bland annat provtagningsstrategi, urval av vilka media som ska provtas, och metodval för provuttag. Notera att informationen revideras allt eftersom processen med undersökningen fortskrider.

Informationen som behöver beskrivas varierar beroende på typ av objekt. T.ex. är andra typer av data viktigare för en sedimentundersökning än vid en undersökning av ett utfyllt område på land. Mer info om vilken information som är viktig för olika typer av medier finns under Mediaspecifik process. Nedan listas exempel på generell information som kan vara viktiga att beskriva:

 • Omgivande områden - Markanvändning inom ca 500 m från objektet, inklusive bostadsområden, skolor, vägar, m.m. Ange riktning och avstånd från objektet.
 • Nuvarande verksamhet – Verksamhetstyp, byggnader, markanvändning.
 • Ytmaterial – tex. Grus, gräs, sand, hårdgjord yta
 • Ledningskarta – VVS, el, tele, fiber mm.
 • Geologi – Fyllnadsmassor, jordarter (sedimenttyp), djup till berg, berg i dagen, typ av berg, sprickzoner m.m.,
 • Hydrologi – Djup till grundvatten, strömningsriktning, ytvatten och diken.
 • Topografi: På och omkring objektet. Ange riktning och avstånd från objektet.
 • Skyddade områden: Inom 500 m från objektet. Vattenskyddsområden, skyddade naturområden, m.m. Ange riktning och avstånd från objektet.
 • Potentiella källområden
 • Övriga risker (t.ex. oexploderad ammunition, risk för föroreningar i fri fas)

Därutöver kan även områden med begränsad möjlighet till provtagning beskrivas, t.ex. innergårdar, och otillgängliga områden.

Historik

Historiken ger viktig information om vilka föroreningar som kan förväntas finnas på objektet, var de kan förekomma, vilka medier som ska provtas och är även ett stöd vid eventuell ansvarsutredning. Nedan är exempel på vad som kan beskrivas i historiken.

 • Tidpunkt då verksamheten startade
 • Tidigare verksamheter
 • Ombyggnationer, renovationer
 • Spill/läckage
 • Tidigare undersökningar och/eller saneringar

Verktyg

Det finns många olika platser att finna informationen som beskrivs ovan. Nedan är några tips. Tänk på att en del av materialet kan vara upphovsrättsskyddat och glöm inte att ange källorna till informationen.

Sökt information

Källor

Översikt

Lantmäteriets geodataportal

Fastighetsbeteckning

Min karta (Lantmäteriet), Eniro, Hitta.se, Metria fastighetssök

Nuvarande och tidigare ägare till fastigheten/objektet

Lantmäteriet, Fastighetsregistret

Nuvarande verksamhet

Tillståndsärenden, intervjuer, flygfoton (Lantmäteriet, Eniro)

Historisk verksamhet

Tillståndsärenden, intervjuer, flygfoton (Min karta - Lantmäteriet), Eniro historiska flygfoton) historiska kartor: https://historiskakartor.lantmateriet.se/

Flygfoton:

Lantmäteriet, Eniro kartor, kommunens arkiv

Byggnader och konstruktioner

Kommunens bygglovsavdelning

Detaljplaner

Metria fastighetssök

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden –

SGU:s kartvisare för jordarter, bergrund och grundvatten

Vattendjup

Sjöfartsverkets kartvisare, Sjökort, Eniro

Strömriktningar, tillrinningsområden och strömhastigheter

SMHI:s Vattenwebb

Sediment

SGU:s kartvisare sedimentövervakning, och marinkemi-miljögifter

Läge för markförlagda ledningar

Fastighetsägare och Ledningskollen https://www.ledningskollen.se/

Miljö- och hälsofarliga ämnen som har eller kan ha hanterats, samt var hantering av dessa ämnen har förekommit

Tillsynsmyndigheten arkiv och intervjuer med intressenter

Spill, brand eller andra incidenter som kan ha orsakat föroreningar –

EBH-kartan, Tillsynsmyndigheten arkiv och intervjuer med intressenter

Skyddsobjekt, te x närliggande brunnar, vattenskyddsområden, naturreservat, mm

SGUs kartvisareBrunnar, Grundvattenmagasin

Vatteninformationssystem Sverige (VISS)

Naturvårdsverket Skyddad natur

Fornsök

Tidigare undersökningar inom området och i angränsande områden (även geotekniska undersökningar).

EBH-kartan, tillsynsmyndighet, verksamhetens arkiv

Risk för föroreningar i omgivningen, t ex angränsande verksamheter

EBH-kartan, Tillsynsmyndighetens arkiv

   

Erfarenheter från andra liknande objekt

Undersöknings- och Åtgärdsportalen, tillsynsmyndigheters arkiv