Inmätning av grundvattenrör

För att kunna jämföra grundvattenytor i olika rör, och på så sätt skapa en bild av grundvattnets flödesriktning mäts grundvattenytan in från rörets överkant (m u rök) med lod och rörets överkant mäts in, lämpligen med GPS eller totalstation. Med hjälp av denna information beräknas höjden på grundvattenytan i förhållande till referenssystemets nollpunkt.

  • Höjd på grundvattenrörets överkant ska alltid inmätas om tolkning av grundvattenytans flödesriktning ska göras.
  • Som en extra kvalitetskontroll kan även markytan mätas in och skillnaden mellan rörets överkant och markytan mäts in med tumstock. Detta avstånd bör vara jämförbart med skillnaden mellan inmätt överkant på rör och markyta.
  • Använt koordinatsystem ska anges. För att undvika osäkerheter kring inmätta nivåer på rörets överkant är det alltid lämpligt att anteckna och bedöma inmätta osäkerheter.
  • För små projekt med grundvattenrör nära inpå, kan inmätning ske från fasta referenspunkter med latta och måttband.

Tolkningar av grundvattenytans flödesriktning genomförda utan inmätt grundvattenyta bör tolkas med stor försiktighet och om flödesriktningen är kritisk för någon del av projektet ska inmätning göras.

Nedan är exempel på faktorer som kan skapa osäkerheter kring inmätta grundvattennivåer (och inom parentes hur de motverkas).

  • Ej angivet höjdsystem (Notera system och mätosäkerhet vid inmätning)
  • Grundvattenröret är ej installerat lodrätt utan sitter i vinkel, märks genom att lodet glider längs med ena rörväggen (notera om så är fallet).
  • Ojämn röröverkant (markera varifrån mätning görs)