Författare

Följande personer har varit delaktiga i att ta fram material till webbplatsen:

  • Anja Enell, Statens -Geotekniska Institut, Beskrivning av PAH
  • Erika Andersson -Sweco, Undersökningsmetoder för Jord
  • Fredric Engelke -Relement, ISM-provtagning, mediaspecifik undersökningsprocess för porgas och berg
  • Johan Helldén - Helldén Environmental Engineering, Dynamisk provtagningsstrategi och fältanalyser för jord och porgas
  • Johanna Moreskog -Ramboll, Undersökningsprocess generell och mediaspecifik för grundvatten och metodbeskrivningar för grundvatten 
  • IVL Svenska Miljöinstitutet, Föroreningsbeskrivningar, kontakt Ewa Lind
  • Louise Göthfors -Golder/WSP, Provtagningsmetoder Sediment
  • Olof Larsson, Sveriges Geologiska Undersökning, Sedimentprovtagare
  • Pär Hallgren -Sweco, Provtagningsmetoder Porgas
  • Peter Harms-Ringdahl, EnviFix, redaktör, granskning, figurer mm
  • Pär-Erik Back -Statens Geotekniska Institut, Provtagningsstrategier
  • Åsa Kestrup -Sweco, Provtagningsmetoder Ytvatten
  • Joseph Jersak -SAO Consulting, Mediaspecifik undersökningsprocess för sediment
  • Thomas Jansson -Geosyntec Consultants, Certifierad provtagning

Flertalet författare har också deltagit i att granska materialet. Se även referensgrupp.