Fältanalys porgas

Fältanalyser av flyktiga organiska föroreningar (VOC) i porgas används för att semikvantifiera, utesluta eller påvisa förekomst av VOC i omättad zon. Syftet kan också vara att kartlägga utbredningen av VOC-föroreningar i jord eller en grundvattenplym. Fältanalyser utförs direkt på den uppsugna porgasen genom att analysinstrumentet, till exempel en PID, XSD (HDI) eller en GC, ansluts direkt till utrustningen för extraktion av porgas. För alla metoder utom GC-MS krävs ofta laboratorieanalyser för att veta hur resultaten ska tolkas och erhålla halter av enskilda ämnen.

Följande instrument finns beskrivna på denna webbplats:

Nedan är en video med exempel på fältinstrument. 

 • Up Next Lågflödesprovtagning
 • Up Next Fältinstrument
 • Up Next Sonicborrning
 • Up Next Porgasprovtagning
 • Up Next Rotosonic

Att tänka på inför VOC-screening av porgas

Inför en VOC-screening är det viktigt att bl.a. ställa sig följande frågor:

 • Vilka ämnen/ämnesgrupper är av intresse att undersöka i den aktuella jordprofilen? Finns det risk att andra ämnen stör mätningen? Finns det risk att ämnena finns i porgasen? I så fall, vilka mätinstrument är lämpliga att använda för att detektera dessa ämnen?
 • Hur ska resultaten från fältanalyserna verifieras med laboratorieanalyser? 
 • Hur är byggnader grundlagda, går det att ta prov under byggnader?
 • Vad är det för geologi i området – grövre jordar (>sand) ger bättre analyskvalitet
 • Finns det anledning att undersöka VOC-förekomst på större djup i jordlagerföljden?
 • Är undersökningens syfte att klarlägga vilka VOC som föreligger i porgas eller är syftet enbart att verifiera, alternativt utesluta, förekomst av misstänkta VOC i porgas?
 • Hur påverkas undersökningen av rådande väderleksförhållanden (nederbörd, temperatur, lufttryck mm)?

För- och nackdelar med fältanalyser av porgas

Fördelar:

 • Fältanalyser ger snabbt en uppfattning om  flyktiga ämnen föreligger inom det förorenade markområdet.
 • Ofta kostnadseffektivt, framförallt vid många provpunkter då själva analyskostnaden ofta är låg.
 • Användning av fält-GC/fält-MS kan visa enskilda ämnens halter i porgas.

Nackdelar:

 • De flesta fältinstrument inte särskiljas enskilda ämnen (utom med fält-GC/fält-MS) och kompletterande analyser på laboratorium behövs i de flesta fall.
 • Mätning kan ge missvisande resultat bl.a. beroende på luftens temperatur och fuktighet. Faktorer som tjäle och nederbörd kan därför påverka resultaten.