PFAS - Förekomst i verksamheter 

I Sverige har ingen storskalig produktion av PFAS skett, men PFAS förekommer som tillsats eller behandling i ett mycket stort antal kemikalier och hushållsprodukter som säljs i Sverige samt används i svenska industriella verksamheter (KEMI användning). PFAS har historiskt använts i en mängd olika produkter som verkande substans och har återfunnits i många fler produkter som medförorening.

Exempel på kommersiella produkter och hushållsprodukter är papper, pappersförpackningar, textilier, kläder, skor, möbler, mattor, vatten- och smutsavvisande skydds- och sportkläder, skidvalla, ytbehandlade non-stickpannor, rengöringsmedel, sköljmedel, polish, vaxer, latexfärger, bekämpningsmedel, hydraulvätska, vindrutetorkare, färger, lacker, trycksvärta, klister, läkemedel, smink, (KEMI PM 9/21), solkräm, tandkräm, tandtråd, raklödder och även i konstgräs på fotbollsplaner mm. En sammanställning av import/produktion av PFAS i REACH-förordningen visar att ultrakorta PFAS är de som importeras/produceras i stora volymer (Arp och Schymanski 2022).

Viktigt att ha i åtanke är att många produkter som baseras på fluorokemi, inklusive polymerer, innehåller nästan alltid en liten mängd restprodukter som inte har reagerat eller delvis har reagerat. Vanliga restprodukter inkluderar ofta PFSA som PFOS och PFCA som PFOA, eller prekursorer till dessa. Det innebär att låga halter av reglerade ämnen kan återfinnas även där den verkande substansen är PFAS som inte reglerats. PFOS har bland annat använts i flygindustrin som tillsatts i hydralvätskor (PFOS-halt: ca 0,1%) för att förhindra avdunstning, upphettning/brand och korrosion. Inom fotolitografi användes PFOS vid tillverkning av semikonduktorer. Vid metallplätering som vätmedel, dimdämpning för skadliga ångor och ytaktiva ämnen (kan inkludera kalium, litium, dietanolamin och ammoniumsalter av PFOS eller 6:2 FTS). NV rapport 6709, Holmquist et al. 2016).

Industriella verksamheter där PFAS har använts omfattar läkemedelsindustri, brandsläckning, metallplätering, ytbehandlingsverksamheter, olycks-, flyg-, och helikopterplatser, sprängmedelstillverkning, och tillverkning av bekämpningsmedel (NV rapport 6709) textil- och klädselindustrin (Holmquist et al. 2016), rengöringsmedel, golvpoleringsmedel och impregneringsmedel.

I studier från Sverige och internationellt uppmäts högst halter av PFSA vid militära och civila brandövningsplatser (Ahrens et al. 2015; Filipovic et al. 2015). Höga halter av PFSA och PFOS har uppmätts i både aktiva och nedlagda deponier i Sverige (IVL nr C 182). I Norge har förhöjda halter av PFOS och dess prekursorer (PreFOS) uppmätts i sediment utanför en nedlagd pappersindustri. Halterna av PreFOS-ämnen var så hög att författarna räknade upp föroreningen i sediment till >100 ton (Langberg et al. 2021). Detta är betydligt mer än den mängd PFOS som tros ha använts historiskt vid samtliga flygplatser i Sverige. I Sverige utfördes en första screening på sediment vid pappersbruk år 2022, i studien uppmättes förhöjda halter av både PFOS men främst av PFOS-prekursorer (NV-06307-20).

Årligen hamnar 75 000 ton av evighetskemikalierna PFAS i miljön i Europa och textilier, fluorgaser som används som kylmedia och medicinteknisk utrustning står för en stor del av utsläppen (KEMI). Ett nytt förslag om EU-förbud kan dock stoppa all tillverkning och försäljning av PFAS.