Grundvatten

Provtagning av grundvatten innebär extraktion av ett prov som representerar rådande förhållanden i akviferen (mättade zonen) med tillräckligt god kvalitet för att uppfylla syftet med provtagningen. Prov på grundvatten insamlas generellt från ett permanent installerat grundvattenrör eller tillfälliga grundvattenrör. I särskilda fall, då det är väl motiverat, kan grundvattenprov även insamlas direkt från borrhålet/borrstålet eller genom andra tillfälliga installationer eller, i undantagsfall, direkt från en provgrop. Texterna om provtagning av grundvatten på denna webbplats beskriver i huvudsak viktiga faktorer som bör beaktas vid provtagning genom permanenta grundvattenrör, men det finns även kort info om installation av grundvattenrör i tillfälliga grundvattenrör/borrhål och provgropar. Texten är inte framtagen för att användas för provtagning av markvatten/porvatten i den omättade zonen.

Resultatet från en grundvattenprovtagning kan aldrig bli bättre än vad kvaliteten och placeringen på de installerade grundvattenrören tillåter. Metodiken som beskrivs i denna text förutsätter att kvaliteten på grundvattenrören som provtas är lämpliga för syftet med provtagningen. För mer information kring hur grundvattenrör installeras, se Installation av grundvattenrör. Metoder och försiktighetsåtgärder beskrivna i denna text avser att öka sannolikheten att det insamlade provet är representativt för grundvattnet i rörets närområde. För mer info om provers representativitet och provtagningsstrategier se kapitlet om Process för undersökningar av grundvatten och generell beskrivning av provtagningsstrategier.

Inom ramarna för grundvattenprovtagning sker ofta inmätning av grundvattenytan, omsättning av vattnet i grundvattenröret samt provtagning och analys med varierande frekvens. För projekt med krav på precision och noggrannhet kan det även vara lämpligt med fler kvalitetsprov, se kvalitetssäkring.

Svensk Standard har antagit ISO 5667-11 ” Water quality - Sampling - Part 11: Guidance on sampling of groundwaters” utan översättning som standard vid provtagning av grundvatten.