Klorerade pesticider

Denna grupp omfattar en stor mängd föreningar med mycket varierande kemiska och toxikologiska egenskaper som brukar delas in i grupperna fungicider, herbicider och insekticider. Några viktiga ämnen anges nedan:

o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
o,p'-DDT
p,p'-DDT
aldrin
dieldrin
endrin
isodrin
telodrin
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)
heptaklor
cis-heptaklorepoxid
trans-heptaklorepoxid
alfa-endosulfan

Förekomst och användning

Denna typ av kemiska bekämpningsmedel har många användningsområden och kan därför påträffas i marken i många olika sammanhang. Gifterna används både inom jordbruk och industriell verksamhet.

Miljöpåverkan

Ämnena i gruppen är generellt mycket svårnedbrytbara, och bioackumuleras ofta i näringskedjan. De är mycket giftiga för människa och levande organismer. Cancerframkallande och leverskadande effekter är vanliga, liksom irritationer på hud och slemhinnor.

Källor

Jan-Olof Levin AB, 2015

Möjliga ågärdsmetoder

Läs mer under respektive metod för att bättre kunna bedömma om metoden är möjlig att använda i en specifik föroreningssituation.

In situ

Fytosanering
Inneslutning/barriärteknik

Övervakad naturlig självrening

 

Ex situ

Biologisk behandling

Deponering

Gräv- och schaktsanering
Jordtvätt
Termisk behandling