Borrbandvagn

OBS Remissversion - texterna är fortfarande under bearbetning och ska enbart ses som utkast. Finns det direkta fel? Hittar du enkelt det du vill, dvs är strukturen bra? Finns det ord/begrepp som behöver förklaras? Vi tar tacksamt emot förslag på ändringar/tillägg via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Texterna kommer kontinuerligt att uppdateras och revideras och layouten förbättras. 

Jordprovtagning med borrbandvagn innefattar ett flertal metoder. Här beskrivs ett urval av de vanligast förekommande:

Generellt medför provtagning med borrbandvagn att jordprover kan uttas på stora djup och att information om jordlagerföljder kan erhållas. Borrmetoder ger förhållandevis små skador på markytan och hårdgjorda ytor, jämfört med t.ex. provgropar.

Sett till provtagningsskalan, det vill säga hur stor volym som ett jordprov representerar, har borrmetoder begränsningar. Det uttagna jordprovet representerar volymen för utvalt djup eller djupintervall (vanligen jordlagerföljdens mäktighet eller en längd på 0,5–1,0 meter) med borrkärnans diameter. Det vill säga att ett samlingsprov från en borrkärna på 1 meter och en diameter på 1 decimeter representerar en jordvolym på 0,03 m3. I ett område med heterogent material och föroreningssituation finns det alltså risk att provtagning med borrmetoder ger en missvisande bild av jordlagerföljdens horisontella utbredning och föroreningssituation, något som kan motverkas med tätare mellan provtagningspunkterna. Läs mer om representativitet och provtagningsmönster under provtagningsstrategier.

Vid borrning finns risk att täta skikt, som i vissa fall kan innesluta eller avgränsa en förorening, punkteras och att provtagningsmetoden därmed riskerar att skapa nya spridningsvägar för föroreningarna om inte borrhålen förseglas efter genomförd undersökning. För förorenade områden där undersökningen i sig riskerar att orsaka spridning är det viktigt att använda fältobservationer och fältanalysmetoder för att övervaka föroreningshalter och jordarter under pågående borrning och att anpassa borrdjup och vid behov använda försegling av borrhål för att minimera risken för spridning. Mer info om det och strategier vid provtagning av jord finns på sidan om provtagningsstrategier för jord.

Provtagningsmetoder med borrbandvagn kan generera både så kallade störda prov samt ostörda prov. Ett exempel på metod för störda prover är skruvborr där de mekaniska egenskaperna av jorden förändras i samband med provtagning och risken för korskontaminering är större. Risken för korskontaminering kan minskas med foderrörsborrning. Mer ostörd provtagning kan fås med olika former av rörprovtagare, t.ex. kolvprovtagare, direct push eller sonicborrning, där prov tas upp i speciella provtagningshylsor och risken för korskontaminering är lägre. Rörprovtagning ger därför generellt en tydligare bild av jordlagerföljden. Säkrare utvärdering av t.ex. tunnare skikt kan därmed göras. Rörprovtagning minskar också risken att jord från andra nivåer i borrhålet pressas in eller fastnar på provet, och därmed minskar också risken för korskontaminering. Om lättflyktiga ämnen finns i jorden minskar risken för att dessa ämnen avgår till luften när proverna tas upp då proverna är förvarade i olika typer av kolvar eller hylsor vid ostörd provtagning. Vid vissa metoder kan kolvarna skickas direkt till laboratorium och för vissa metoder öppnas cylindrarna upp för att göra en okulär bedömning av jordlagerföljd och misstänkt föroreningsinnehåll samt uttag av prov till provkärl.

Provtagning av vissa typer av rörprovtagare möjliggör även laboratorieanalys av jordens tekniska egenskaper såsom skjuvhållfasthet och hydraulisk konduktivitet. Rörprovtagare begränsas av kornstorlekar som är större än öppningen på provtagaren, och det är därför viktigt att ha en ungefärlig uppfattning på vilken jordart som förekommer. Det är oftast även en mer tidskrävande metod jämfört med skruvprovtagare, men lämplig vid större djup och under grundvattennivå så metoderna är inte direkt jämförbara.