Inmätning av grundvattenytan

Om grundvattenytan ska användas för att bedöma gradient eller grundvattenströmning så ska grundvattenytan mätas in i grundvattenrören innan eventuell [[omsättningspumpning]] påbörjas. För grundvattenrör i transmissiva (genomsläppliga) jordar och grundvattenrör som är nära belägna varandra bör inmätning göras i samtliga rör innan pumpning, då pumpning i ett rör kan medföra en påverkan på grundvattenytan i ett närliggande.

Grundvattenytan mäts vanligen in med någon form av lod (klucklod eller ljuslod). Ett klucklod markerar grundvattenytan genom ett kluckande ljud när det når grundvattenytan. Ljuslod ger ifrån sig en ihållande ljudsignal när det når vattenytan. Det finns även varianter som ger ifrån sig olika ljudsignaler beroende på om den stöter på [[NAPL]] eller . Notera att den inmätta mäktigheten i grundvattenröret inte nödvändigt motsvarar mäktighet i den omgivande matrisen (ITRC 2018), se [[NAPL]] nedan. Om inmätning av grundvattenytan över tid behövs mäts denna vanligen med långtidsregistrerande trycknivågivare, sk. divers. Detta är vanligt vid t.ex. pumptest eller om ökad förståelse av årstidsvariationer önskas.

Att tänka på 

Inmätning av ytan innan omsättningspumpning är också av vikt vid beräkning av [[volym vatten i grundvattenröret]].

Om närliggande ytvatten påverkas av tidvatten eller andra väderrelaterade fluktuationer som kan påverka grundvattennivåerna kan det vara en faktor att ta med vid planeringen av provtagningen och inmätning av grundvattenytan. Även kraftig nederbörd och läckage från vattenledningar kan påverka den naturliga gradienten. Det är inte heller ovanligt att locken på ett grundvattenrör inte är helt tätt, och att det vid nederbörd finns en risk vatten samlas kring locket och läcker ner i rör som är placerade i dexlar under marknivå. Om röret är igentäppt eller omgivande matris är mycket tät kan det leda till en felaktig bedömning av grundvattennivån då vattnet kan bli stående i röret en längre tid.

Om grundvattenröret har ojämn överkant är det viktigt att mäta grundvattenytan från samma punkt på grundvattenrörets överkant varje gång, samt att det är samma punkt som har inmätts som rörets överkant. Ett tips är att markera den punkt på rörets överkant där grundvattenytan (och inmätning av rörets överkant) ska mätas med ett litet jack i röret. Detta gäller speciellt då grundvattenytan är relativt flack. .