Kompetensbehov och projektorganisation

Syfte Objektbeskrivning Platsbesök Konceptuell modell Kompetensbehov Provtagningsstrategi Kvalitetssäkring Provtagningsplan Utför undersökning Utvärdera

I de flesta projekt/uppdrag består kärnorganisation vanligen följande :

  • Beställare
  • Uppdragsledare
  • Handläggare/fältpersonal
  • Tillsynsmyndighet

Även om flera personer kan vara involverade från en beställare, konsult eller tillsynsmyndighet, underlättar det ofta i projektet om det är en person från respektive organisation som har ett tydligt identifierat huvudansvar i projektet. Ju större projektorganisationen är, desto viktigare blir det att definiera roller och ansvar. I större projekt förekommer ofta någon form av beställarstöd som kan hjälpa till med organisering och identifiera vilket kompetensbehov som behövs. Uppdragsledare, handläggare och fältpersonal kan vara samma person, men för långa och mer komplexa projekt är det ofta lämpligt att ha flera individer involverade för ökad resiliens i projektet över tid, ökade krav ställs om provtagningsmetoderna som används inte är vanligt förekommande och kompetensen är knuten till en person i projektet.

Även om det inte finns ett uttryckligt krav är det ofta lämpligt att tidigt inkludera tillsynsmyndigheten i projektorganisationen eftersom det bygger upp en gemensam förståelse av problematiken, och tillsynsmyndigheten kan ställa krav vid en pågående utredning/åtgärd. Projektet kan genomföras mer effektivt om det råder samsyn och krav kan fångas upp tidigt i projektet.

Vidare kan det . Oftast finns redan vid projektets start, en rudimentär förståelse över vilka svårigheter som kan behöva hanteras inom projektet. Om projektet avser undersökning i berg är det lämpligt att inte bara involvera berggrundsgeologer, utan även berggrundsgeologer med kunskap om föroreningsspridning. För projekt där föroreningen sprids till och i grundvatten är det lämpligt att involvera hydrogeologisk kompetens i projektet. Det är ofta lämpligt att involvera specialistkompetens redan vid planeringen av den undersökning/utredning kompetens behövs till, detta för att möjliggöra för ett bättre underlag.

Även om mycket av den tekniska kunskapen är överförbar mellan länder kan angreppssätten variera avsevärt länder emellan beroende på typ av lagstiftning och hur vägledningsdokument är formulerade. I de fall internationella resurser involveras i projektet är det oftast relevant att se till att individen har en grundläggande förståelse av tillämpbar svensk lag och vägledning.

Vidare beskrivning av lämpliga specialistkompetenser finns beskrivet under för [[jord]], [[porluft]], [[grundvatten]], [[ytvatten]] och [[sediment]].