Fenoler

Ämnesgruppen består av fenol och olika alkylfenoler med korta alifatiska alkylkedjor.

Förekomst och användning

Fenoler och fenolderivat används industriellt främst inom polymeridustrin. Många olika typer av plaster baseras på fenoler och fenolderivat. Bisfenol-A är en viktig komponent i epoxiplaster. Som föroreningar förekommer fenoler i stor utsträckning i stenkolstjära. Även lutar från pappersmassaindustrin innehåller fenoler.

Spridningsvägar

Fenoler är mera vattenlösliga än aromatiska och alifatiska kolväten och kan därför lätt spridas via grundvatten. En spridningskälla kan exempelvis vara platser där det förekommit kreosotbaserade impregneringsanläggningar (Se PAH).

Miljöpåverkan

-

Källor

Jan-Olof Levin, 2015

Möjliga åtgärdsmetoder

Läs mer under respektive metod för att bättre kunna bedömma om metoden är möjlig att använda i en specifik föroreningssituation.

In situ
Biologisk behandling
Fytosanering
Grundvattenpumpning och behandling
Inneslutning/barriärteknik
Jordtvätt
Kemisk oxidation
Kemisk reduktion

Termisk behandling
Övervakad naturlig självrening

Ex situ

Biologisk behandling - baseras på att schaktsanering är möjlig

Deponering - baseras på att schaktsanering är möjlig

Gräv- och schaktsanering
Jordtvätt  - baseras på att schaktsanering är möjlig
Termisk behandling  - baseras på att schaktsanering är möjlig