Iterativt arbetssätt

Syfte Objektbeskrivning Platsbesök Konceptuell modell Kompetensbehov Provtagningsstrategi Kvalitetssäkring Provtagningsplan Utför undersökning Utvärdera

När provtagningen är utförd kan resultatet från undersökningen komma att bekräfta delar i den konceptuella modellen och kräva att andra delar omformuleras helt eller delvis. Frågetecken som fanns i ett tidigt skede kan besvaras men ofta leder undersökningen även till nya frågeställningar som föranleder vidare undersökningar för att kunna uppnå projektets syfte.Resultatet från t.ex. en första initial undersökning leder ofta till nya frågeställningar som ofta föranleder vidare undersökningar.
Med de nya frågeställningarna behöver ofta övriga steg i processen ovan ses över, t.ex.:

  • Hur fångar vi dessa nya frågeställningar i ett syfte för den en kommandenya undersökningen?
  • Medför de nya frågeställningarna att nya kompetensområden behöver kopplas in? T.ex. har föroreningen spridits till en annan matris?
  •  Behöver avgränsningen till projektet förändras?
  • Medför de nya frågeställningarna ett annat databehov eller annan kvalitetsnivå?


Nya frågeställningar medför alltid att en ny syftesformulering behöver definieras för den nya följande undersökningen och att en ny provtagningsstrategi och en ny provtagningsplan behöver upprättas. Däremot behöver en förändring av de övergripande målen inte alltid genomföras.
Även om efterföljande faser alltid ska bör finnas med i projektets planering redan från start bör projektet inte gå vidare in i en riskbedömning eller än mindre åtgärdsutredning förrän det är känt vilka risker som ska utvärderas, dvs den konceptuella modellen är robust, vilket kan kräva repetering av de olika stegen i processen som beskrivs här. Det finns annars en risk att okända spridningsvägar eller andra risker inte alls har identifierats. Den konceptuella modellen bör vidareutvecklas och, i de fall det är aktuellt, följa projektet hela vägen genom riskbedömning och -värdering, åtgärdsutredning, och åtgärd och efterkontroll.